DISCLAIMER

Het Naardens Kamerorkest besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op onze website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Het Naardens Kamerorkest sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Het Naardens Kamerorkest staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Het Naardens Kamerorkest behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Naardens Kamerorkest. Daarvoor kunt u mailen naar info @nako.nl. Indien u content van onze website openbaar wenst te maken, neemt dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.